Polityka prywatności

Respektujemy i chronimy bezpieczeństwo i prywatność naszych kontrahentów, dlatego opracowaliśmy ten dokument, w którym wyjaśnimy dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób, gdzie dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:

Dane osobowe

– oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania  osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania             osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię I nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator          internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie

– oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dolce Vita Dom Weselny z siedzibą Prace Małe ul.Piaseczyńska 57 05-555 Tarczyn, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub Dolce Vita Dom Weselny

 1. Uprawnienia podmiotu, którego dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Dolce Vita Dom WeselnyTwoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli

uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO,

wysyłając wiadomość na adres e-mail: krynski@onet.pl

 

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które podjęliśmy w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

 1. Ochrona danych osobowych

Dolce Vita Dom Weselnydokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa oraz ochrony danych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.

 1. Rodzaj i cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania
 2. Kontakt e-mailowy

Prowadząc z nami korespondencję mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane. Celem przetwarzania Twoich danych jest utrzymanie kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z prowadzenia z nami korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji przez czas prowadzenia działalności przez Dolce Vita Dom Weselnylub do czasu otrzymania Twojego żądania jej usunięcia, chyba że jej usunięcie będzie niemożliwe, ze względu na nasze usprawiedliwione interesy polegające np. na obronie przed potencjalnymi roszczeniami.

 1. Współpraca i realizacja umowy

Jeżeli prowadzona przez nas korespondencja lub inna forma kontaktu doprowadzi do nawiązania współpracy, Twoje dane będą następnie przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz zrealizowania usługi, co wiąże się z przechowywaniem Twoich danych w naszym zbiorze Kontrahentów. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli realizacja łączącej nas umowy lub czynności, których podjęcie jest konieczne do jej zawarcia. W związku z naszą współpracą Twoje dane mogą być także przetwarzane w celach księgowych oraz archiwalnych i statystycznych. Poniżej znajdziesz dokładne informacje opisujące przetwarzanie danych w tych celach.

 1. Rozliczenia

Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych i zawrzemy w związku z tym umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez Dolce Vita Dom Weselnydokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

 1. Pliki cookies i inne technologie

Wykorzystujemy pliki cookies w zakresie i zgodnie z celami określonymi w naszej “Polityce Cookies”. Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy by była ona jak najlepsza. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu tworzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności i stron oraz aplikacji mobilnych należących do Dolce Vita Dom WeselnyDla zrealizowania tego celu, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronie www.dolcevita-domweselny.com.plilość czasu spędzonego na stronie, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Wykorzystujemy również technologie plików cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system informatyczny. Można wyróżnić dwa rodzaje plików cookies: własne oraz cookies podmiotów trzecich.

Wyrażenie zgody na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. W każdej chwili masz możliwość zarządzania plikami cookies, poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki. Możesz także zupełnie je usunąć. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Nie korzystamy z narzędzi marketingowych.

 1. Zabezpieczenie roszczeń jako inny cel przetwarzania danych

W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przez sądami i innymi organami państwowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli jest nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków Dolce Vita Dom Weselnywskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na Dolce Vita Dom Weselnyprzez uprawnione organy.

 1. Postanowienia dodatkowe

Dolce Vita Dom Weselnyzastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.dolcevita-domweselny.com.plw zakładce „Polityka Prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.